Здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу.

Автор(и)

  • A. Bobkova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Ye. Lypnytska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.17

Ключові слова:

земля, Український народ, право власності, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, національне багатство, повноваження

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу.

Проаналізовано доктринальні підходи до визначення поняття «земля»; надано тлумачення ключовим ознакам землі як об’єкта права власності Українського народу, а також поняттю «Український народ». Розглянуто повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо здійснення прав власника землі від імені Українського народу.

Запропоновано напрями удосконалення здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу

Біографії авторів

A. Bobkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

професор кафедри господарського права, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Ye. Lypnytska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

в. о. завідувача кафедри господарського права, кандидат юридичних наук

Посилання

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019). Інформаційнопошукова система «Законодавство України». URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059

Аналітична записка «Ринок землі: існуючі загрози для України та необхідні запобіжники. URL: http://growford.org.ua

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV. Інформаційнопошукова система «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: моногр. Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України. 3-те вид. Київ: Алерта; ЦУЛ, 2011. 516 с.

Андрейцев В. І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України. Науково-практичні коментарі. 2002. № 2. С. 3–19.

Носік В. В. Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу: автореф. … д-ра юрид. наук спец. 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право. Київ: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007. 34 с.

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12

Нагребельний В. П. Юридична енциклопедія. В 6-ти т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: «Укр. енцикл.», 1998, 670 с.

Сидор В. Д. Правовий режим земель в земельному законодавстві України. Адвокат. 2010. № 8. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua

Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2005 від 22.09.2005 р. у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками). Інформаційно-пошукова система «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v005p710-05

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2011. 1128 с.

Костяшкін І. О. Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу. Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 204–214.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дискусії та обговорення