Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Статті, що подаються для опублікування у журналі «Правничий часопис Донецького університету» повинні містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз стану практики, законодавства, наукових праць, які стосуються теми дослідження і на які спирається автор, виділення невирішених в них проблем, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму. Структурно вказані рубрики не виокремлюються.

Представлені статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших друкованих чи електронних виданнях.

Статті друкуються мовою оригіналу (українською або російською). Стандартний обсяг статті – 8-12 сторінок (разом із переліком використаних джерел); міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Times New Roman (розмір 14, поля – по20 ммз кожної сторони). Структура статті: 1 рядок – УДК (вирівнювання по лівому краю); 2 рядок – прізвище та ініціали автора (авторів) статті (вирівнювання по правому краю, напівжирний курсив); 3 рядок – посада, науковий ступінь, вчене звання (вирівнювання по правому краю, курсив); 4 рядок – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери); з 5 рядка – текст статті (вирівнювання по формату).

Перелік використаних джерел подається загальним списком в кінці тексту у порядку посилань в тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу і оформлюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, де вказується номер джерела і номер сторінки, на яку робиться посилання (наприклад, [1, с. 5]).

До статті додаються анотації українською та англійською мовами за формою: прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), назва статті, стислий опис змісту статті, ключові слова (5-7 слів). Обсяг анотацій: українською мовою – близько 600 знаків (без урахування пробілів), англійською мовою – не менше 1800 знаків (без урахування пробілів).

Редакційна колегія залишає за собою право редагування, скорочення, уточнення назви, відхилення рукописів. Редакція не несе відповідальності за викладену у статті інформацію. Автори особисто відповідають за точність наведених у статті даних, цитат, статистичних матеріалів, дотримання авторських прав, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритому оприлюдненню. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається. Статті та інші опубліковані матеріали відображають позицію автора, з якою може не погоджуватися редколегія.

У разі передруку матеріалів посилання на «Правничий часопис Донецького університету» із зазначенням вихідних даних є обов’язковим.

Для розгляду питання про публікацію статті автору необхідно надіслати на електронну адресу редакційної колегії (law-journal.div@donnu.edu.ua):

1) електронний варіант статті;

2) анотації українською та англійською мовами;

3) довідку про автора (співавторів), у якій зазначаються – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи й посада, контактний номер телефону, ел. пошта та поштова адреса з індексом, на яку необхідно направити авторський примірник журналу.

Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад, Петренко_стаття, Петренко_анотації, Петренко_довідка про автора).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.