Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор
Бобкова Антоніна Григоріївна, в.о. декана юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України
Заст. головного редактора
Захарченко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса


Члени редколегії:

Гринюк Роман Федорович – доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, Заслужений юрист України.
Джабраілов Руслан Аятшахович – доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України (за згодою).
Кампо Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, суддя Конституційного Суду України у відставці (за згодою).
Коваль Ірина Федорівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Краковська Анжеліка Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Мороз Світлана Павлівна – доктор юридичних наук, професор, декан Вищої школа права «Аділет» Каспійського громадського університету (Республіка Казахстан, м. Алмати) (за згодою).
Ніколенко Людмила Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін факультету № 2 Донецького юридичного інституту МВС України (за згодою).
Павлюченко Юлія Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Рєзнікова Вікторія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою).
Турченко Ольга Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Устименко Володимир Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Заслужений юрист України (за згодою).
Щебетун Ірина Степанівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 

Політика (мета та завдання) наукового видання

Метою видання є сприяння розвитку юридичної науки, обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців, поширення юридичних знань.

Завданнями видання є:
висвітлення актуальних питань теорії та історії держави і права, конституційного, міжнародного, цивільного, господарського, аграрного, земельного та екологічного права, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права;
опублікування результатів дисертаційних досліджень з юридичних наук;
оприлюднення науково обґрунтованих пропозицій з удосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики;
інформування юридичної спільноти про події наукового життя і досвід викладання юридичних навчальних дисциплін

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

Наукові статті, подані для публікації у журналі «Правничий часопис Донецького університету», підлягають незалежному рецензуванню. Рецензування статей здійснюється на безоплатній основі.

При надходженні статті до редакційної колегії головний редактор журналу або його заступник перевіряє статтю на предмет додержання встановлених вимог щодо її оформлення та наявності у ній необхідних рубрик. У разі встановлення такої відповідності головний редактор журналу або його заступник визначає рецензента та надсилає йому рукопис.

Для рецензування наукових статей залучаються члени редакційної колегії журналу або сторонні фахівці, які здійснюють дослідження за відповідною науковою спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

При направленні статті рецензенту в рукописі прибираються всі дані, які можуть дозволити ідентифікувати автора статті. Підготовлена рецензія оцінюється головним редактором журналу і іншими членами редакційної колегії. Після цього автору повідомляється рішення редакційної колегії щодо прийняття або неприйняття статті до публікації. Додатково автору можуть бути надані зауваження рецензента без зазначення будь-якої інформації, яка дозволяє автору ідентифікувати рецензента.

Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.