Профілактика правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Автор(и)

  • O. V. Bakhur Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.11

Ключові слова:

профілактика, правопорушення, права інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності, причини правопорушень

Анотація

У статті акцентовано увагу на зростанні кількості правопорушень у сфері інтелектуальної власності та наголошено на необхідності посилення профілактики таких правопорушень.

Проаналізовано підходи щодо розуміння змісту профілактики правопорушень у науці господарського права та інших галузях юридичної науки. Взято за основу підхід, що передбачає розмежування понять «профілактика» та «попередження» правопорушення. Конкретизовано, що профілактика правопорушень у сфері інтелектуальної власності може бути визначена як здійснення державою економічних, політичних, ідеологічних, виховних, правових та інших заходів з виявлення та усунення причин порушень прав інтелектуальної власності, а також виявлення осіб, схильних до вчинення таких правопорушень. Запропоновано основні заходи з виявлення та усунення причин правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Біографія автора

O. V. Bakhur, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Повідомлення пресслужби Державної фіскальної служби України від 20 серпня 2018 р. Офіційний сайт Державної фіскальної служби. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/ novini/348080.html

Повідомлення пресслужби Державної фіскальної служби України від 14 серпня 2019 р. Офіційний сайт Державної фіскальної служби. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/ novini/388815.html

Про захист та виконання прав інтелектуальної власності у третіх країнах. Звіт Європейської комісії від 12 березня 2018 р. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/ tradoc_156634.pdf

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) від 15 квітня 1994 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/981_018#n214

Проект Закону України «Про профілактику правопорушень». URL: https://cv.court. gov.ua/tu26/6/2358

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ: Гол. ред. укр. рад. енциклопедії АН УРСР, 1975. 775 с.

Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками митної служби України: Наказ Держмитслужби України від 24 травня 2004 р. № 380. Офіційний вісник України. 2004. № 28. Т. 2. Ст. 1930.

Щербина В. С. Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 1996. 323 с.

Щербина В. С. Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 1996. 46 с.

Ремнев В. И. Актуальные вопросы административной деликтологии в современный период. Актуальные проблемы административной деликтологии. Київ, 1984. С. 3–16.

Соха С. І. Профілактика адміністративних правопорушень: поняття та зміст. Митна справа. 2014. № 2. С. 206–211.

Макаренко О. М. Щодо з’ясування терміну «профілактика правопорушень» та суміжних з ним понять. Право і безпека. 2004. Т. 3. № 1. С. 118–120.

Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В. В. Коваленко, Є. М. Моісєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. Т. 6. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). Київ: Атіка, 2010. 1128 с.

Шендрик В. В., Крєпаков І. О. Аналіз співвідношення понять «профілактика», «попередження», «припинення» та «запобігання злочинів». Форум права. 2011. № 1. С. 1129–1139.

Лекарь А. Г. Профилактика преступлений. Юрид. лит., 1972. 104 с.

Шиханцов Г. Г. Криминология: ученик. Изд-тво Гревцова. 2009. 296 с.

Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. Политиздат. 1955. 799 с.

Панькевич В. М. Заходи попередження правопорушень як механізм формування надійної особистості. Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 1(32). С. 151–161.

Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування»: Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1243-16

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка