Теоретико-правові питання щодо об’єкта лізингу.

Автор(и)

  • K. Morhunova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.10

Ключові слова:

лізинг, лізингова діяльність, лізингові правовідносини, фінансовий лізинг, об’єкт лізингу, предмет лізингу

Анотація

У статті з’ясовано сутність об’єкта лізингу та його особливості. Розглянуто теоретико-правові підходи до тлумачення поняття «об’єкт права». Підтримано позицію щодо неможливості існування безоб’єктних правових відносин. Досліджено основні наукові теорії, що пояснюють сутність об’єкта правовідносин: плюралістичну та моністичну. На основі аналізу чинного законодавства у сфері лізингової діяльності встановлено, що законодавцем використано плюралістичний підхід для визначення об’єктів лізингу. Застосовано моністичну теорію про двородовий об’єкт до лізингових правовідносин. Обґрунтовано необхідність розмежування понять «об’єкт лізингових правовідносин» та «предмет договору лізингу», з’ясовано їхнє співвідношення.

Біографія автора

K. Morhunova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірантка юридичного факультету

Посилання

Шимон С. І. Співвідношення понять «об’єкт цивільних прав» та «об’єкт цивільних правовідносин» (до наукової дискусії). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2010. Вип. 10. С. 217–225.

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Москва: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. Вып. 1– 4. 805 с.

Єрмоленко В. Об’єкт у структурі правовідносин. Юридична Україна. 2004. № 1. С. 11–15.

Дудин А. П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. 81 с.

Белов В. А. Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий. Объекты гражданского оборота: сб. статей / отв. ред. М. А. Рожкова. Москва: Статут, 2007. С. 6–77.

Ходико Ю. Співвідношення об’єкта цивільних правовідносин (прав) та об’єкта цивільно-правового договору. Юридична Україна. 2009. № 3. С. 52–57.

Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. П. Пастухов, О. Д. Тихомиров та ін.; за ред. В. В. Копєйчикова. Стер. вид. Київ: Юрінком Інтер, 2000. 320 с.

Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. / гл. ред. А. М. Прохоров. Сов. Энциклопедия. 1991. Т. 2. 1991. 768 с.

Теория государства и права: учебник / под ред. В. К. Бабаева. Москва: Юристъ, 1999. 592 с.

Алексеев С. С., Васьков П. Т., Дюрягин И. Я. и др. Теория государства и права / под ред. С. С. Алексеева. Москва: Юрид. лит., 1985. 480 с.

Кененов А. А., Кузьмин Э. Л., Лейст О. Э. и др. Теория государства и права / под ред. М. Н. Марченко. Москва: Издательство Московского университета, 1987. 431 с.

Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права / пер. с последнего нем. изд. проф. Рудорффа. Т. 1. Москва: Ф. Н. Плевако, 1874. 562 с.

Магазинер Я. М. Объект права. Известия ВУЗов. Правоведение. 2000. № 6. С. 202–213.

Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ленинград, 1949. 144 с.

Генкин Д. М. Основы советского социалистического гражданского права: лекции. Москва: Высш. парт. шк. при ЦК КПСС, 1956. 55 с.

Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву: моногр. Москва: Юриздат НКЮ СССР, 1940. 192 с.

Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. Москва: Юрид. лит., 1974. 352 с.

Пергамент А. К вопросу об объекте правоотношения по гражданскому праву. (Доклад И. Л. Брауде). Советское государство и право. 1950. № 9. С. 85–86.

Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву: Избранные труды по гражданскому праву. Москва, 2000. С. 508–695.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. Москва: Статут, 1997. 682 с.

Бевзенко Р. С. Объекты гражданских правоотношений: учеб. пособ. Москва: ВШЭ, 2010. 72 с.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. 723/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 68.

Гаврилюк В. М. Об’єкт лізингових відносин: ознаки, характеристики та функції. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2015. Вип. 10. С. 162–167.

Трофімова О. В. Правове регулювання лізингової діяльності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2005. URL: http://avtoreferat.net/content/view/2192/9/

Большая советская энциклопедия: в 30-ти т. 3-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 1972. Т. 10. 592 с.

Клепицкая Т. А. Понятие «вещь» и «имущество» в гражданском праве. Из библиотеки Ивана Клепицкого.1998. 21 с.

Філософія: підручн. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін.; за ред. Г. А. Заїченка та ін. Київ: Вища шк., 1995. 455 c.

Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск, 1967. 260 с.

Иоффе О. С., Толстой Ю. К., Черепахин Б. Б. Советское гражданское право / под ред. О. С. Иоффе, Ю. К. Толстого, Б. Б. Черепахина. Т. 1. Ленинград, 1971. 494 с.

Кулаков В. В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России: моногр. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: РАП; Волтерс Клувер, 2010. 256 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка