Щодо правового регулювання діяльності Вищої ради правосуддя в контексті принципу верховенства права.

Автор(и)

  • O. Turchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • O. Borovytskyi Сьомий апеляційний адміністративний суд

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.5

Ключові слова:

верховенство права, правосуддя, Вища рада правосуддя, незалежність, діяльність, дисциплінарна відповідальність

Анотація

У статті досліджуються питання можливості оскарження та скасування рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності через призму відповідності процедури принципу верховенства права.

На основі аналізу доктринальних позицій науки конституційного права, правових позицій Конституційного Суду України, практики Європейського суду з прав людини авторами запропоновано для дотримання принципу верховенства права в діяльності Вищої ради правосуддя: 1) передбачити у ч. 2 ст. 57 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» можливість оскарження та скасування рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з підстав, визначених п.п. 3 та 6 ч. 6 ст. 126 Конституції України, зокрема з інших підстав відповідно до законодавства; 2) вилучити із повноважень Вищої ради правосуддя і передати до компетенції іншого органу відкриття дисциплінарного провадження щодо судді.

Біографії авторів

O. Turchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

завідувачка кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент

O. Borovytskyi, Сьомий апеляційний адміністративний суд

суддя

Посилання

Приймаченко Д., Ігонін Р. Співвідношення понять «організаційне забезпечення судів», «організаційне управління в судах» та «судове управління». Слово Національної школи суддів України. 2013. № 1. С. 57–66.

Смокович М. Незалежність судді як складова принципу верховенства права. Слово Національної школи суддів України. 2018. № 2(23). С. 14–25.

Сенченко Н. М., Пророченко В. В. Державна судова адміністрація України як орган, що здійснює забезпечення діяльності судів. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 3. С. 257– 260. URL: http://www.pap.in.ua/3_2019/69.pdf

Назаров І. В. Порівняльно-правовий аналіз Вищої ради юстиції України з Вищою радою магістратури Молдови. Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Київ: ІДП НАН України, 2003. Вип. 19. С. 492–496.

Куйбіда Р. О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: монографія. Київ: Атіка, 2004. 288 с.

Штогун С. Г. Судова реформа чи косметичний ремонт системи судової влади? Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2016. № 2 (14). С. 1–13.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print1371123643412915

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19/print1452596901082510

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання). Вісник Конституційного Суду України. 2004. № 5. С. 38–45.

Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками). Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 5. С. 19.

Луців О. М. «Формальні» концепції верховенства права у сучасній науковій літературі. Вісник Львівського університету. 2013. Вип. 57. С. 60–67.

Константий О. В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судової влади в Україні. Вісник Верховного Суду України. 2009. № 8. С. 41–44.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у 2-х кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Кн. 2: Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. Київ: Конус-Ю, 2008. 314 с.

Оніщенко Н. М. Принцип верховенства права: необхідність системного аналізу та вивчення. Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії: монографія / Н. М. Оніщенко; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2008. 320 с.

Крусян А. Р. Верховенство права та верховенство прав людини як принципи сучасного українського конституціоналізму. Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Вип. 427. С. 32–35.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія. Харків, 2008. 240 с.

Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / пер. з англ. Р. Семківа. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. 385 с.

Ткачук О., Луспеник Д. Верховенство права – новий «старий» принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності. Слово Національної школи суддів України. 2017. № 3(20). С. 50–66.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_a38

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/995_j67

Висновок (2002) 3 Консультативної ради європейських суддів щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та безсторонності. URL: http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/vys3.pdf

Про судоустрій і статус суддів: Закон України в редакції від 7 липня 2010 р. (втратив чинність). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

Про Вищу раду юстиції: Закон України в редакції від 15.01.1998 р. (втратив чинність). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/22/98-%D0%B2%D1%80

Рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України» (Заява № 21722/11, 9.01.2013 р., остаточне 27.05.2013 р.). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/895EB1EFA4312A8DC22580F8003DFA2D

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство