Права людини в контексті юридичного позитивізму.

Автор(и)

  • I. V. Stadnik Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. S. Bondar Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.1

Ключові слова:

права людини, юридичний позитивізм, етатичний позитивізм, соціологічний позитивізм, антропологічний позитивізм, держава, право, верховенство права, верховенство закону

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних положень юридичного позитивізму, що розкривають його ставлення до прав і свобод людини. Визначено особливості основних видів юридичного позитивізму та їхню єдність у визнанні вторинності прав людини стосовно держави. Доводиться, що правовий позитивізм на рівні правової ідеології підлягає викорененню, оскільки не визнає верховенства права, дорівнюючи його верховенству закону та заперечує об’єктивний характер прав людини як природних і невідчужуваних можливостей.

Біографії авторів

I. V. Stadnik, Донецький національний університет імені Василя Стуса

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права

A. S. Bondar, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка юридичного факультету

Посилання

Україна увійшла у першу трійку за кількістю скарг проти неї в Європейському суді з прав людини. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/01/24/7091973/ (дата звернення: 15.12.2019).

Хахуліна К. С., Малига В. А., Стаднік І. В. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посібн. Донецьк: Донбасс, 2011. 341 с.

Пуховська А. С. Еволюція розуміння прав людини в контексті юридичного позитивізму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2013. Вип. 23. Ч. 1. Т. 1. С. 86–91.

Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / пер. с англ. Москва: Академия, 1996. 304 с.

Бергбом К. Юриспруденція і філософія права. 1892. Цит. по: Тихонравов Ю. В. Основы философии права: учеб. пособ. Москва,1997. 368 с.

Рабінович С. П. Європейська природно-правова думка та криза ціннісно-нормативної свідомості. Актуальні проблеми держави і права. 2008. № 40. С. 35–43.

Фальковський А. О. До визначення поняття аксіологічного дослідницького підходу в методології юриспруденції. Актуальні проблеми держави і права. 2008. № 40. С. 59–64.

Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 576 с.

Остин Дж. Избранное / пер. с англ. Л. Б. Макеева. Москва: Идея-Пресс, 1999. 322 с.

Бондар А. С. Юридичний позитивізм як напрямок правової ідеології. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса / ред. кол. І. В. Хаджинов (голова) та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 11. Т. 2. С. 14–17.

Луцький А. І. Правова ідеологія в системі правової свідомості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. Вип. 8. С. 25–27.

Конституция (Основной закон) СССР: Закон СССР от 05.12.1936 г. URL: http://doc. histrf.ru/20/konstitutsiya-sssr-1936-goda/ (дата звернення: 15.12.2019).

Доклад о верховенстве права: Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Страсбург. 2011. 19 с. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus (дата звернення: 15.12.2019).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. (Із змінами).

Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання). Офіційний вісник України. 2004. № 45. Ст. 41.

Рішення Конституційного Суду України від 1 червня 2016 р. № 2-рп/2016 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу). Офіційний вісник України. 2016. № 48. Ст. 7.

Рішення Конституційного Суду України від 22 грудня 2010 р. № 23-рп/2010 у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху). Офіційний вісник України. 2010. № 101. Ст. 128.

Рішення Конституційного Суду України від 23 листопада 2017 р. № 1-р/2017 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України. Офіційний вісник України. 2017. № 98. Ст. 126.

Мелешевич А., Яремко Т. Підходи до визначення поняття верховенства права: в пошуках консенсусу? Українське право. 2006. № 1. С. 221–231.

Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція. Вісник Конституційного Суду України. 2000. № 4. С. 24–32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство