Правова характеристика процентів за грошовими зобов’язаннями.

Автор(и)

  • N. V. Scherbakova Донецький національний університет
  • A. E. Shyrnina Донецький національний університет

Ключові слова:

виконання грошових зобов’язань, відповідальність за порушення грошового зобов’язання, проценти за користування чужими грошовими коштами, проценти річних від простроченої суми

Анотація

Статтю присвячено аналізу положень Цивільного кодексу України з питань застосування процентів за грошовими зобов’язаннями. Визначено правову природу процентів за грошовими зобов’язаннями на підставі розглянутих наукових підходів та положень судової практики. Надано розмежування процентів за користування чужими грошовими коштами та процентів річних від простроченої суми за грошовими зобов’язаннями, розроблено пропозиції із вдосконалення законодавства у цій сфері.

Біографії авторів

N. V. Scherbakova, Донецький національний університет

канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і процесу 

A. E. Shyrnina, Донецький національний університет

студентка 

Посилання

Боднар Т. В. Особливості виконання грошових зобов’язань у цивільному праві України / Т. В. Боднар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. — 2004. — №60-62.— С. 110-113.

Сальникова Г. І. Деякі проблемні питання застосування господарських санкцій за порушення договірних грошових зобов’язань / Г. І. Сальникова // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». — 2012. — № 2(9). — С. 257-264.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003.— №40.— Ст. 356.

Лавров Д. Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве / Д. Г. Лавров. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. — 250 с.

Подцерковний О. П. Грошові зобов’язання учасників господарських відносин: дис. ... доктора юрид. наук за спец.: 12.00.04 / Подцерковний О. П. — Одеса, 2006. — 527 с.

Попов Ю. Правова природа так званих «процентів річних» / Ю. Попов // Юридичний журнал. — 2002. — №3. — С. 54-58.

Хаскелъберг Б. Л. Индивидуальное и родовое в гражданском праве / Б. Л. Хаскельберг, В. В. Ровный — М.: Статут, 2004. — 236 с.

Легкая И. Спорное положение о «трех процентах» / И. Легкая // Юридическая практика. — 21 сентября 2004 г. — №38. — С. 14.

Тарасенко Л. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов’язань: дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.03 / Тарасенко Л. В. — К., 2006. — 211 с.

Новоселова Л. А. Проценты по денежным обязательствам/ Л. А. Новоселова — М.: Статут, 2000.— 176 с.

Хохлов В. Ответственность за пользование чужими денежными средствами / В. Хохлов // Хозяйство и право. — 1996. — №8. — С. 38-48.

Брагинский М. И. Договорное право: общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский — М.: Издательство «Статут», 1997. — 848 с.

Шаповалова О. І. Юридичні умови застосування неустойки, процентів як мір цивільно- правової відповідальності / О.І. Шаповалова // Вісник господарського судочинства. — 2004. — №3.— С. 217-220.

Лунц Л. А. Деньги и денежные обязательства. Юридическое исследование // Л. А. Лунц. — М.: Статут, 1999. — С. 27-144.

Гражданское право: учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. — В 2 т. Том 2. — М.: Издательство БЕК, 2000. — 552 с.

Белов В. А. Денежные обязательства/ В. А. Белов. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. — 237 с.

Лепех С. Окремі проблеми майнової відповідальності за кредитним договором / С. Лепех // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 12. — С. 28-30.

Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зобов’язань / О. Печений// Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 3. — С. 53-56.

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.08.2001 р. №01-8/935 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ у_935600-01

Постанови Верховного Суду України та Вищого господарсъкого суду України: Випуск 1 / За заг. ред. В. Т. Маляренка. — К.: ІнЮре, 2003. — С. 116-117.

Луспеник Д. Д. Договір позики: деякі питання теорії та судової практики / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. — 2011. — № 4(128). — С. 16-24.

Про деякі питання практики застосування господарсъкими судами законодавства про відповідалъністъ за порушення грошових зобов’язанъ: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 29.04.2013 р. № 01-06/767/2013 // Вісник господарського судочинства. — 2013. — №3.— Ст. 84.

Цивтъний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій Міністерства юстиції, науковців, фахівців). — Т. 7: — Загальні положення про зобов’язання та договір / За ред. проф. Ф. В. Спасибо-Фатєєвої. — Серія «Коментарі та аналітика». — Х.: ФО-П-Лисяк, 2012. — 736 с.

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідалъністъ за порушення грошових зобов’язанъ: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 р. № 14 // Вісник господарського судочинства. — 2014. — №1. — С. 22.

Гусак М. Правова природа відповідальності за протермінування виконання грошового зобов’язання/ М. Гусак// Юридичний журнал. — 2011. — № 9(111). — С. 22-32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Шляхи вдосконалення законодавства