Правова основа застосування адміністративно-господарських санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Автор(и)

  • D. V. Chasovnykоv Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.15

Ключові слова:

адміністративно-господарські санкції, державне регулювання, штраф, правопорушення, нормативно-правові акти, ринок цінних паперів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової основи застосування адміністративно-господарських санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів. Розглянуто проблемні правові питання, що виникають під час застосування таких санкцій.

За результатами проведеного дослідження запропоновано основні напрями вдосконалення правової основи застосування адміністративно-господарських санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Біографія автора

D. V. Chasovnykоv, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач

Посилання

Білозір М. Р. Принципи регулювання ринку цінних паперів. Стратегічні орієнтири. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=3438

Хозяйственное право: учебник / под общ. ред. В. К. Мамутова. Киев: Юринком Интер. 2002. 912 с.

Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. Київ: Наукова думка. 1996. 56 с.

Щербина В. С. Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення. Право України. 2019. № 8. С. 81–93.

Гапало С. В. Санкції в господарському праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2011. 20 с.

Заярний О. А. Відповідальність в організаційно-господарських відносинах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2011. 18 с.

Шевченко Н. М. Адміністративно-господарські санкції в системі правової охорони. Актуальні проблеми держави і права. 2005. № 25. С. 317–321.

Бєлікова О. В. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2011. 20 с.

Кузнєцова Н. С., Назарчук І. P. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 528 с.

Мозговий О. М. Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація): автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.04.01. Київський нац. економ. ун-т. Київ, 1999. 33 с.

Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): моногр. Харків: Право. 2006. 544 с.

Кологойда О. В. Адміністративно-господарські санкцій за недоговірні правопорушення на фондовому ринку. Адміністративне право і процес. 2014. № 3(9). С. 118–132.

Попова А. В. Господарсько-правова відповідальність професйних учасників ринку цінних паперів. Університетські наукові записки. 2005. № 3(15). С. 159–164.

Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 51. Ст. 292.

Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011. Офіційний вісник України. 2011. № 94. Ст. 18.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду від 15 лютого 2013 р. у справі № 2а/0570/17498/2012. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr. court.gov.ua/Review/29569575 (дата звернення: 11.11.2019).

Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 березня 2013 р. у справі № 2а/0570/17498/2012. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr. court.gov.ua/Review/30195824 (дата звернення: 11.11.2019).

Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій: затвердж. Рішенням НКЦПФР від 16 жовтня 2012 р. № 1470. Офіційний вісник України. 2012. № 87. Ст. 207.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Шляхи вдосконалення законодавства