Щодо доказування та доказів у спорах про стягнення збитків у сфері господарювання.

Автор(и)

  • V. I. Novoshitska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.12

Ключові слова:

докази, доказування, збитки у сфері господарювання, стягнення збитків, письмові докази, висновок експерта, речові докази

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей доказування у спорах про стягнення збитків у сфері господарювання та використання засобів доказування у відповідних справах. Розглянуто питання розподілу обов’язку щодо доказування між сторонами спору та підтвердження вимог про стягнення збитків належними і допустимими доказами. Наголошується, що коло доказів залежить від характеру правопорушення та складової збитків, про стягнення якої просить позивач.

На основі проведеного аналізу доопрацьовано положення щодо розподілу обов’язку доказування і подання доказів у справах про стягнення збитків у господарському судочинстві та узагальнено види доказів у відповідних справах з конкретизацією їхнього переліку щодо вартості втраченого, пошкодженого або знищеного майна, матеріальної компенсації моральної (немайнової) шкоди, втраченої вигоди.

Біографія автора

V. I. Novoshitska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри господарського права, кандидат юридичних наук

Посилання

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. (Із змінами).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144. (Із змінами).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. (Із змінами).

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_215800-94

Хозяйственный кодекс Украины: научно-практический комментарий / под общ. ред. А. Г. Бобковой. Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н. Н., 2008. 1296 с.

Войціховський В. А. Стягнення збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Судова влада України. URL: https://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/news/777307

Дегтярев С. Л. Процессуальные аспекты возмещения убытков в гражданском и арбитражном процессе. Убытки и практика их возмещения: сборник статей / отв. ред. М. А. Рожкова. Москва: Статут, 2006. С. 489–521.

Зятіна Д. Докази і доказування в господарському процесі: новітня практика Касаційного господарського суду. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. C. 83–88.

Теньков С. Як правильно засвідчувати копії документів: помилки судів. LexInform: Юридичні новини України. URL: https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/yak-pravylno-zasvidchuvaty-kopiyi-dokumentiv-pomylky-sudiv

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127. Офіційний вісник України. 2016. № 2. Ст. 108.

Вимоги щодо складання первинних документів: Лист Мінфіну від 13 червня 2017 р. № 35210-07/23-2135/1/1902. Ліга: Закон. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ MF17091.html

Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання: Наказ Державного Комітету статистики України від 2 грудня 1997 р. № 125/70 (втратив чинність 13.09.2016 р.). Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0612-97

Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору: Наказ Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 р. № 818. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16

Про затвердження Методики оцінки майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Офіційний вісник України. 2003. № 51. Ст. 2669.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 47. Ст. 251.

Рішення господарського суду м. Києва від 12 січня 2015 р. у справі № 910/23924/14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/ 42314777

Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5. Офіційний вісник України. 1998. № 46. Ст. 172.

Про Довідник з підготовки матеріалів, що направляються на судову експертизу арбітражними судами: Наказ Вищого арбітражного суду України, Міністерства юстиції України від 14 липня 1998 р. № 11/40/5. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011800-98/print1476604937026407

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95

Рішення господарського суду м. Києва від 25 листопада 2019 р. у справі № 910/11361/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86335932

Рішення господарського суду м. Києва від 11 грудня 2014 р. у справі № 910/18746/14. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42203550

Рішення господарського суду Рівненської області від 3 липня 2012 р. у справі № 5019/372/12. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua/Review/48697789

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242. Офіційний вісник України. 1999. № 44. Ст. 229.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 р. № 1202. Офіційний вісник України. 2010. № 86. Ст. 3067.

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28 березня 2007 р. № 01-8/184. Вісник господарського судочинства. 2007. № 3. Ст. 46.

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства у справах, в яких заявлено вимоги про відшкодування збитків: Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2014 р. № 01-06/20/20143. Вісник господарського судочинства. 2014. № 2. Ст. 14.

Рішення господарського суду Житомирської області від 5 березня 2019 р. у справі № 906/452/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/80365282

Рішення господарського суду м. Києва від 28 травня 2019 р. у справі № 910/4238/19. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82006406

Господарський процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. (четверте видання, із змінами і допов. станом на 1 серпня 2014 р.) / В. Е.Беляневич. Київ: Юстініан, 2014. 1304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка