Міжнародно-правові стандарти соціальних прав людини та їхнє втілення у Конституції України.

Автор(и)

  • V. O. Kostrov Національний університет «Одеська юридична академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2019.2.2

Ключові слова:

міжнародно-правові стандарти, соціальні права, соціальна держава, Конституція України, соціально орієнтована економіка

Анотація

Метою статті є аналіз та конкретизація наукових положень щодо міжнародно-правових стандартів у сфері соціальних прав людини та ступеня їх відтворення у Конституції України. У результаті аналізу було виявлено, що конституційне закріплення системи міжнародно-правових стандартів соціальних прав ще не означає їх автоматичної реалізації у суспільно-політичному та правовому житті нашої країни. З огляду на це сьогодні в Україні є програма-мінімум, яка відтворюється у соціал-демократичній ідеї та виробленій на її основі державницькій стратегії, що стосується забезпечення, насамперед добробуту, охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення тощо. Щодо програми-максимум, то основною ідеєю є побудова «соціально орієнтованої економіки з перспективою підвищення попиту», яка втілюється у створенні ефективних моделей соціальних гарантій, що забезпечують стабільне відтворення населення, систему соціального захисту для найвразливіших категорій населення, розроблення державних програм з безробіття тощо.

Біографія автора

V. O. Kostrov, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри конституційного права

Посилання

Черниловский З. М. Правовое государство: на перекрёстке мнений. Право и власть. Москва, 1990. С. 41–63.

Розанваллон П. Новый социальный вопрос: переосмысливая государство всеобщего благосостояния. Москва: Ad Marginum, 1997. 296 с.

Бабкін В. Д. «Наукова ідеологія» чи «ідеологічна наука»? Правова держава. Київ, 1997. Вип. 8. С. 70–76.

Абросимова Е. Б., Васильева Т. А., Владимирова Л. Д., Крылова Н. С. и др. Сравнительное конституционное право / редкол.: А. И. Ковлер, В. Е. Чиркин (отв. ред.), Ю. А. Юдин. Москва: «МАНУСКРИПТ», 1996. 730 с.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/995 043(2)

Международные акты о правах человека. Сборник документов / сост. и вступ. ст.: В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. Москва: Издательская группа НОРМА–ИНФРА-М, 1998. 784 с.

Картер Т., Джеффс Т. Практична соціальна робота. Амстердам–Київ: «Темпу», 1996. 184 с.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник України. 2008. № 93. Ст. 3103.

Сосіна О. В. До питання щодо юридичної захищеності прав людини. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції (лютий 1997 р.). Львів, 1997. С. 38–42.

Конституція незалежної України: у 3-х кн. / за заг. ред. С. Головатого. Київ: Право, 1997. Кн. 2. Ч. 3. 298 с.

Демиденко Г. Г. Про право людини на достойне життя: історико-теоретичний аспект. Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. проф.-викл. складу, 10–11 грудня 1998 р. Харків: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / за ред. М. І. Панов; ред. та передмова В. Я. Тацій [та ін.], 1998. С. 26–28.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Мочерний С. Основні моделі соціально-економічного розвитку України. Державність. 1998. № 20. С. 42–47.

Шклярський Ю. Соціальний захист: розвиток і перспективи. Соціальне право і соціальна робота. 1998. № 1–2. С. 24–30.

Карташкин В. А. Международное право и защита прав человека в условиях перехода к рынку. Социальное государство и защита прав человека / отв. ред. Е. А. Лукашева. Москва: ИГИПРАН, 1994. С. 45–51.

Свідзінський А. Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні. Розбудова держави. 1997. № 10. С. 3–21.

Римашевская Н. М. Социальные последствия экономических трансформаций в России. Социс. 1997. № 6. С. 55–65.

Гаман В. Парламентські коридори, або момент істини у нашій новітній історії: Розмови різних років з українськими парламентарями. Київ: Український письменник; Київ: Вир, 1998. 328 с.

Реєнт О. П., Ткаченко В. М. Україна на межі цивілізацій: іст.-політол. розвідки. Київ: Ін-т історії України НАН України, 1995. 159 с.

Селіванов В. Правовий прогрес України. Методологічні проблеми дослідження. Віче. 1998. № 1. С. 40–61.

Пахомов Ю. Реформи в Україні та Східній Європі. Розбудова держави. 1998. № 5–6. С. 67–72.

Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції України. Право України. 1997. № 6. С. 6–10.

Hoffmann Н. Human rights and the House of Lords. The Modern Law Review. March 1999. V. 62. № 2. P. 166.

Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. 600 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Права людини, держава, суспільство