Поняття злочинів у сфері земельних відносин.

Автор(и)

  • R. A. Movchan Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2518-7953.2017.1-2.9

Ключові слова:

злочин, земля, земельні ресурси, земельні відносини, кримінальна відповідальність

Анотація

Статтю присвячено дослідженню поняття «злочини у сфері земельних відносин». Аналізуються наукові підходи до трактування поняття «земельні злочини», а також законодавче визначення та доктринальні тлумачення пов’язаного з останнім термінологічного звороту «земельні відносини».

За результатами дослідження пропонується науково обґрунтоване визначення поняття «злочини у сфері земельних відносин».

Біографія автора

R. A. Movchan, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, канд. юрид. наук, доцент

Посилання

Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України. Актуальні проблеми практичної теорії. 2-ге вид., випр. К.: Знання, 2007. 445 с.

Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. 2-ге видання, допов. і перероб. К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. 678 с.

Земельное право России: учебник для академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев; под науч. ред. Л. Б. Братковской. 15-е изд., перераб. и доп. М.: «Юрайт», 2018. 496 с.

Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. К., 2005. 222 с.

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. К.: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Дякін Я. Класифікація злочинів у сфері земельних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 2. С. 148–151.

Шульга А. М. Загально-теоретична парадигма визначення земельних злочинів. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 6. С. 205–208.

Шульга А. М. Особливості кримінально-правової охорони земельних ресурсів. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [22 травня 2015 р., м. Харків]. МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. Х.: ХНУВС, 2015. С. 90–91.

Коваленко Т. О. Кримінально-правова охорона землі як власності українського народу: дефекти правового регулювання. Плебсологічний вимір актуальних проблем у сфері органів місцевого самоврядування в Україні як європейській державі. Четверта Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2011 р.: матеріали доповідей і виступів. Відп. за випуск М. І. Скригонюк. К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. Вип. 4. С. 154–160.

Юридична аргументація. Логічні дослідження: монографія / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін.; за заг. ред. О. М. Юркевич. 2-ге вид., переробл. та допов. Х.: Право, 2015. 336 с.

Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: учебник. Москва: Издательство Экзамен, 2005. 528 с.

Гетманова А. Д. Логика: учебник для студентов пед. вузов. Москва: Высш. шк., 1986. 288 с.

Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види: монографія. Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. 280 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Боротьба зі злочинністю