Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України.

Автор(и)

  • R. A. Movchan Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • S. V. Neznaiko Слідче управління прокуратури Львівської області

Ключові слова:

суб’єктивна сторона злочину, вина, умисел, необережність, мотив, мета, об’єкти житлово-комунального господарства

Анотація

Стаття присвячена характеристиці суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України. Послідовно аналізується форма вини досліджуваного злочину, його мотиви та мета. Розглядаються різні варіанти кваліфі- кації зазначеного злочинного посягання, які залежать від ставлення винної особи до похідних наслідків умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово- комунального господарства. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки щодо особливостей суб’єктивної сторони основного та кваліфікованого складів цього злочину, а також її впливу на правильну кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України.

Біографії авторів

R. A. Movchan, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

S. V. Neznaiko, Слідче управління прокуратури Львівської області

канд. юрид. наук, заступник начальника першого слідчого відділу

Посилання

Злобин Г. А. Умысел и его формы / Г. А. Злобин, Б. С. Никифоров. – М.: Юрид. лит., 1972. – 264 с.

Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навчальний посібник / за заг. ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., допов.]. – Х.: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [9-те видання, переробл. та доповн.]. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Антипов В. В. Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства / В. В. Антипов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 407–416.

Розслідування злочинів, пов’язаних з умисним знищенням або пошкодженням об’єктів житлово-комунального господарства: метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров, О. В. Таран та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 60 с.

Дячкін О. П. Кримінально-правова охорона об’єктів електроенергетики та зв’язку: дис. … канд… юрид. наук: 12.00.08 / Дячкін Олександр Петрович. – Дніпропетровськ, 2009. – 258 с.

Касынюк В. И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортних средств: текст лекций / В. И. Касынюк. – Харьков: Юрид. ин-т, 1979. – 58 с.

Шевченко Є. В. До питання змісту і співвідношення понять «змішана», «подвійна» і «складна форма вини» в кримінальному праві / Є. В. Шевченко // Проблеми законності. – Х., 2011. – Вип. 115. – С. 104–113.

Кваліфікація злочинів: навчальний посібник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.

Миронюк С. А. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Станіслава Анато- ліївна Миронюк. – Дніпропетровськ., 2012. – 230 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://mydisser.com/en/catalog/view/6/348/9371.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Боротьба зі злочинністю