Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб.

Автор(и)

  • N. V. Scherbakova Донецький національний університет

Ключові слова:

реорганізація юридичних осіб, складна реорганізація, форми реорганізації, організаційно-правова форма, перетворення

Анотація

У статті проведено дослідження з питань застосування нових моделей реорганізаційних процедур господарських організацій, зокрема підприємницьких товариств. Встановлено, що закріплення на законодавчому рівні положень про проведення складної реорганізації дозволить оптимізувати систему функціонування та управління підприємством, передавати активи від одного господарюючого суб’єкта до іншого, мінімізуючи трудові, фінансові, податкові ресурси. Обґрунтовано запровадження процедури проведення складної реорганізації із одночасним застосуванням різних її форм (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) та за участі юридичних осіб різних організаційно-правових форм.

Біографія автора

N. V. Scherbakova, Донецький національний університет

канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія «Юридичний радник» / О. Р. Кібенко. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.

Юркевич Ю. Проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб / Ю. Юркевич // Вісник Львівського університету. Серія Юрид. – 2009. – Вип. 48. – С. 166–176.

Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. – М.: КНОРУС, 2011. – 1120 с.

Обзор проекта Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в части приведения положения о реорганизации хозяйственных обществ в соответствие с новой редакцией главы 4 ГК РФ)» [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://nplaw.ru/work/obzor-proekta-izmenenij-po-korporativnym-reorganizaciyam

Бакулина Е. В. Совершенствование правового регулирования реорганизации хозяйственных обществ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. В. Бакулина. – М., 2004. – 216 с.

Чувилин А. Реорганизация акционерных обществ / А. Чувилин // Закон. – 1997. – № 5. – С. 38–39.

Телюкина М. В. Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатейный) / М. В. Телюкина. – М.: Волтер Клувер, 2005. – 638 с.

Жданов Д. В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации / Д. В. Жданов. – М.: Лекс-книга, 2002. – 302 с.

Глушецкий А. А. Реорганизация АО: процедура осуществления / А. А. Глушецкий // Экономика и жизнь. – 1998. – № 8. – С. 24.

Мозолин В. П. Комменатрий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» / В. П. Мозолин, А. П. Юдинков. – М.: Норма, 2003. – 411 с.

Степанов Д. Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы законодательной реформы / Д. Степанов // Хозяйство и право. – 2001. – № 4. – С. 43–53.

Макаров С. А. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Макаров Сергей Александрович. – Саратов, 2004. – 207 с.

Цивільний кодекс: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної України. – 2003. – № 178. – Ст. 144.

Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50, № 50–51. – Ст. 384.

Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання: Затверджено рішенням НКЦПФР України від 9 квітня 2013 р. № 520 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 41. – Ст. 1493.

Tax Law Design and Drafting (volume 2; International Monetary Fund: 1998; Victor Thuronyi, ed.) Chapter 20, Taxation of Corporate Reorganizations – p. 4–5 [Електронний ресурс] – Режим доступу: // https://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch20.pdf

Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління (Звіт підготовлений у рамках проекту «Економічний компонент Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: професійний аналіз та публічна дискусія») / під ред. І. Бураковського та В. Мовчан. – К.: Інститут економічних до- сліджень і політичних консультацій, 2014. – 141 с.

Об акционерных обществах: Закон РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (по состоянию на 01.01.2015 г.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://docs.cntd.ru/document/9000108

Гражданский кодекс РФ часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (по состоянию на 05.05.2014 г.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://base.garant.ru/10164072/ 4/#block_1004

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право та економіка